Neuropsychologisch onderzoek bij ADHD

Als er sprake is van een vermoeden van ADHD, dan kom je al snel in een medische molen terecht. Een belangrijk onderdeel van de diagnose is het neurologisch onderzoek. Dit onderzoek, vaak afgekort tot NPO, wordt uitgevoerd om cognitieve klachten en de oorzaak te onderzoeken. Voorbeelden zijn concentratie- en geheugenklachten. In veel gevallen zijn er al duidelijke aanwijzingen die duiden op de mogelijkheid van ADHD. Door middel van een NPO kan dit op een objectieve manier worden bevestigd of uitgesloten.Het doel van neuropsychologisch onderzoek

In simpele bewoordingen komt een neuropsychologisch onderzoek neer op de wens om onomstotelijk vast te stellen dat de aanwezige klachten het gevolg zijn van een hersenaandoening, bijvoorbeeld ADHD. Indien dat laatste wordt aangetoond, kan een volgende stap het onderzoeken van de impact op het dagelijkse leven zijn.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt verricht door een of meerdere neuropsychologen. In een van de eerste gesprekken worden de meest zichtbare klachten in beeld gebracht. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen worden er verschillende testen uitgevoerd om de verschillende competenties helder te krijgen. Zo wordt er gekeken naar de volgende gebieden:

  • waarneming
  • taal en spraak
  • concentratievermogen
  • intelligentie
  • geheugen
  • werktempo
  • ruimtelijk inzicht
  • planning

De manier waarop het onderzoek plaats vindt is geheel in lijn met de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie.

Tijdsduur neuropsychologisch onderzoek
4 uur

Aanvullend onderzoek

Als er sprake is van een vermoeden van ADHD kan een aanvullend onderzoek uitsluitsel bieden. ADHD, vaak gedefinieerd als een aandachtsdeficiëntie- en hyperactiviteitsstoornis, is vaak al tijdens de jeugd aanwezig en blijft in veel gevallen ook tussen de volwassenheid bestaan. De belangrijkste kenmerken hierbij zijn zaken als een chronisch gevoel van een tekort aan aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit. Logischerwijs kunnen deze zaken leiden tot een complex scala aan problemen op veel vlakken zoals op school, werk, maar ook in de sociale contacten en binnen relaties.

Vanwege de complexiteit wordt er bij een onderzoek naar ADHD vaak gebruik gemaakt van een breder opgezet onderzoek. Voor volwassenen betekent dit dat het onderzoek wordt uitgebreid met een diagnostisch interview, gericht op ADHD voor deze groep.

Psychiatrische expertise

De psychiatrische expertise neemt een belangrijke plaats in tijdens het onderzoek naar ADHD. Een onafhankelijke psychiater zal daarom onderzoek doen naar de aanwezigheid van een psychiatrisch ziektebeeld. Buiten het onderzoek naar ADHD kan het ook in andere situaties gewenst zijn om de input van een psychiater mee te nemen in het eindoordeel. Dat is het geval als er sprake is van verzuim en arbeidsongeschiktheid. De reden hiertoe is het krijgen van meer duidelijk omtrent een mogelijk achterliggende oorzaak.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij een stagnerend herstel of een re-integratie wat moeilijk verloopt. Door deze aanvulling op de gebruikelijk manier van onderzoeken, komen ook mogelijke behandelopties aan het licht en kan men bepalen in hoeverre er sprake in van toerekeningsvatbaarheid.

Voor volwassenen: Aanvullend ADHD onderzoek

Het aanvullende onderzoek naar ADHD bestaat onder andere uit een diagnostisch interview. Dit is met name het geval bij een vermoeden van ADHD bij volwassenen, maar kan ook voor kinderen van belang zijn. Bij dit onderzoek wordt uitgegaan van de criteria zoals die zijn vastgelegd in DSM-5. Een van die vereisten is dat het onderzoek systematisch van opzet is, waarbij ook wordt gekeken naar het gedrag in de jeugd. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, kan het van belang zijn dat ook anderen in deze fase worden betrokken.

Zo kan het gebeuren dat het zinvol is om ook de ouders, een partner of andere direct betrokkenen te spreken.

Geef een reactie